English   فارسی
امروز: جمعه 28 مرداد 1401

نام فرآیند: اخذ دروس تربیت بدنیشرح مختصر فرآیند و مراکز درگیر در فرآیند

دانشجو بایستی ابتدا با دریافت فرم فوق و ذکر دلایل و درج مدارک متقن به استاد راهنما مراجعه کرده و پس از اخذ تاییدیه از وی و معاون آموزشی دانشکده به اداره خدمات آموزش مراجعه کند، در انتها نیز بایستی درخواست او مورد تایید مدیر کل آموزش قرار گیرد.لینک مراحل و آئین‌نامه فرآیند در سایت معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی:
زمان اخذ دروس تربیت بدنی