English   فارسی
امروز: جمعه 28 مرداد 1401

نام فرآیند: درخواست دورشته‌ایشرح مختصر فرآیند و مراکز درگیر در فرآیند

دانشجو حتما بایستی قبل از اتمام نیم سال ششم به در خواست خود مبنی بر تحصیل همزمان در دورشته اهتمام ورزد. بایستی شورای استعداد های درخشان دانشگاه و همچنین دانشکده ی مقصد در خواست فرد را بررسی و تایید نمایند، تحصیل در دانشگاه دیگری منوط به وجود نداشتن آن رشته در دانشگاه شریف است
مهلت مقرر و زمان اقدام : دانشجو بایستی حتما قبل از اتمام نیم سال ششم به درخواست خود برای تحصیل در دو رشته اهتمام ورزد.
unload