در صورت تمایل  نظرات ، پيشنهادات و انتقادات  خود را ارسال نموده تا رسيدگی گردد.
 

نام و نام خانوادگی :


آدرس پست الکترونیکی :


نظرات و پيشنهادات :


این عدد  را وارد نمایید 09

.
 

دانشکده مهندسی صنایع  دانشگاه صنعتی شریف
Sharif University of Technology
Industrial Engineering Department