English   فارسی
امروز: شنبه 18 آذر 1402

نام فرآیند: حذف پزشکیشرح مختصر فرآیند و مراکز درگیر در فرآیند

دانشجو نباید به هیچ وجه در جلسه ی آزمون غیبت کند ، لیکن در صورت بروز موارد خاص تاییدیه ی بهداری دانشگاه و پزشک بهداری لازم است، اگر بیماری در بیرون از دانشگاه رخ داده باشد الزامی است تا زمانی که علایم بیماری در فرد موجود است وی به بهداری دانشگاه مراجعه کرده و تحت معاینه ی پزشک دانشگاه قرار گیرد. پس از تاییدیه بهداری دانشگاه الزامی است حتما مراتب به تایید شورای آموزش دانشگاه نیز برسد. مواردی از قبیل سرما خوردگی ، اسهال و استفراغ و سر درد و سرگیجه به هیچ وجه من الوجوه نمی تواند شامل حذف پزشکی شود.
مهلت مقرر و زمان اقدام : دانشجو در صورتی که در امتحانی در دوره ی بیماری بوده است ، شرکت کرده باشد نمی تواند امتحان دیگری که در دوره ی بیماری بوده است را حذف کند.
unload