English   فارسی
امروز: پنجشنبه 24 خرداد 1403

آزمایشگاه ارزیابی کار و زمانload nashod

این آزمایشگاه به منظور آشنایی با زمینه های مطالعه روش اندازه گیری کار و منحنی یادگیری طراحی شده است. آزمایش های طراحی شده شامل آشنایی با ابزارهای متداول در کارهای صنعتی و نحوه عملکرد آنها، طراحی میز کار، بالانس خط مونتاژ، مطالعه حرکت در کار، نقش بکارگیری قید و بست در کارهای صنعتی، انتخاب تجهیزات بهینه در بازرسی قطعات، زمان سنجی پین و تخته مشبک از طریق کرنومتر، آزمایش های تعیین ضریب عملکرد در زمان سنجی، زمان سنجی جعبه تقسیم برق از طریق روش های MTM و MOST، زمان سنجی به روش نمونه گیری از کار و آزمایش منحنی یادگیری می باشد. هدف از انجام آزمایش های فوق آشنایی دانشجویان با موارد واقعی کار و ارائه ایده بهبود در انجام کارهای مختلف و آشنایی با نحوه عملی زمان سنجی در کار می باشد.