English   فارسی
امروز: شنبه 18 آذر 1402

نام فرآیند: دانشجوی مهمانشرح مختصر فرآیند و مراکز درگیر در فرآیند

دانشجو پس از احراز کلیه ی شرایط ذکر شده در فرم 16 ( معدل و تعداد واحد و ..) بایستی اقدام به پر نمودن فرم 4 کند ، سپس با تایید آموزش دانشکده ی مقصد و همچنین اداره ی خدمات آموزشی و موافقت مدیر کل امور آموزشی می تواند به تحصیل در دانشگاه مقصد بپردازد.
مهلت مقرر و زمان اقدام : دانشجو بایستی در موعد دو هفته قبل از شروع ثبت نام که در تقویم آموزشی معین شده تمامی مراحل و موافقت ها را اخذ کند.
unload